Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytnutých prostřednictvím společností Systém asistovaného hubnutí s.r.o.


Systém asistovaného hubnutí s.r.o.
IČ: 27453618
DIČ: CZ27453618
zapsanou v obchodním rejstříku Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113628
Adresa pro doručování: Systém asistovaného hubnutí s.r.o.,
Kontaktní e-mail: namestkova@systemah.cz


1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba nutričního terapeuta bude poskytnuta dle zásad ošetřovatelství a v souladu se zákonem 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách.

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
  • jste vadu sami způsobili, zejména nedodržením nastaveného režimu.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Při reklamaci můžete využít tento formulář.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí.